Vanavond bespreekt de gemeenteraad van Brielle de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De raad zal een voorkeurskeuze maken tussen zelfstandig doorgaan of het starten van gesprekken voor een bestuurlijke fusie met de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne.

De raadsvergadering begint om 19:00 uur in het gemeentehuis van Brielle aan de
Markt 1. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het traject van de afgelopen maanden is in gezamenlijkheid van raad en college uitgevoerd en met de samenleving. De MoBrielle Eenheid bestaande uit gemeenteraad, college en projectgroep heeft vele gesprekken gevoerd. Het is een mooi traject geweest waarbij het goed was om te zien hoeveel mensen betrokken zijn en willen meewerken aan de toekomst van de gemeente Brielle.

Toen in november 2018 duidelijk werd dat de beoogde ambtelijke fusie, de werkorganisatie Voorne voor de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne niet zou worden gerealiseerd, heeft de gemeente Brielle besloten om een nadere verkenning te doen naar de bestuurlijke toekomst van Brielle. Op 26 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Brielle de rapportage “Een open blik op de toekomst” vastgesteld. In deze rapportage van de werkgroep Verkenning bestuurlijke toekomst Brielle zijn, na onderzoek van alle potentiële mogelijkheden, drie kansrijke opties benoemd voor de bestuurlijke toekomst van Brielle:
• Brielle zelfstandig. Brielle zoekt daarbij opgavengericht naar de strategische samenwerkingspartners.
• Een bestuurlijke fusie op Voorne.  Met stevige randvoorwaarden vooraf.
• Een bestuurlijke fusie op Voorne-Putten. Dit lijkt een lange(re) voorbereidingstijd te vragen, met het oog op de bestuurlijke en demografische verschillen.

Verdiepende verkenning

In mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat er een verdieping wordt uitgevoerd en is het vervolgproces vastgesteld. Aan de projectgroep Verkenning bestuurlijke toekomst (VBT) is gevraagd om een verdiepende verkenning naar deze drie opties te doen. Bij deze verdiepende verkenning is, naast onderzoek naar de sterkten en zwakten van de opties, ervaringen elders, veel belang gehecht aan het gesprek met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Brielle, evenals aan het bestuurlijk overleg met de buurgemeenten die bij de opties een rol spelen.

De drie kansrijke opties zijn ook besproken in bestuurlijk overleg met de buurgemeenten. In het bestuurlijk overleg met de gemeente Nissewaard is gemeld dat Nissewaard zich niet als mogelijke fusiepartner ziet, maar hecht wel aan goede samenwerking met de overige gemeenten op Voorne. Daarmee blijven er twee kansrijke opties over: Brielle zelfstandig of een bestuurlijke fusie op Voorne.

De voorgeschiedenis

De rapportage over de bestuurlijke toekomst start met het schetsen van de voorgeschiedenis vanaf het lokale bestuurskrachtonderzoek in 2013 tot en met de eerste rapportage over de verkenning van de bestuurlijke toekomst van Brielle in maart 2019. De rode draad is dat de toekomstbestendigheid van Brielle als zelfstandige gemeente onder druk staat en dat versterking door niet-vrijblijvende intergemeentelijke samenwerking of opschaling gewenst is. 

Gesprek met de samenleving

In de periode september – november 2019 zijn er gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de toekomst van Brielle. De vraag aan de samenleving is geweest aan te geven wat belangrijk is als het gaat om de toekomst van de gemeente Brielle. Wat maakt Brielle Brielle, welke zaken vinden onze inwoners en ondernemers belangrijk, welke waarden en voorzieningen moeten behouden blijven, ongeacht welke bestuurlijke vorm Brielle in de toekomst heeft.

De opbrengsten vanuit deze gesprekken met de samenleving zijn verwoord in een aantal kernwaarden voor de gemeente (ongeacht de keuze voor zelfstandigheid of fusie). De ambtelijke organisatie is gevraagd zich uit te spreken over de voor- en nadelen van de verschillende opties, kansen en aandachtspunten. Ook dit mondt uit in een aantal kernwaarden, in het bijzonder voor de organisatie (ongeacht de keuze voor zelfstandigheid of fusie) en een eventueel fusieproces.

Onderzoek naar sterkten en zwakten van de scenario’s

De onderzoek naar (algemeen geldende) sterke en zwakke punten van kleinere zelfstandige gemeenten en naar ervaringen van fusiegemeenten heeft samen met de gesprekken met de samenleving geleid tot een vorm van argumentenkaart met de voor- en nadelen van de scenario’s zelfstandigheid en fusie. Het uitgebreide participatietraject met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen met de raadpleging van de ambtelijke organisatie van Brielle, heeft geresulteerd in de definiëring van kernwaarden voor gemeente, organisatie en (indien dat aan de orde is) voor het fusieproces. Ten aanzien van een mogelijk fusieproces zijn vanuit de deskresearch kritische succesfactoren voor een soepel verlopend traject opgehaald. Daarnaast heeft de deskresearch aanleiding gegeven voor specifieke aandacht voor de financiële context bij een eventuele fusie. Argumentenkaart en kernwaarden geven de gemeenteraad handvatten voor een besluit over de bestuurlijke toekomst van Brielle. 

De rapportage ‘Op weg naar onze bestuurlijke toekomst’ onthoudt zich van conclusies of aanbevelingen ten aanzien van een keuze tussen de kansrijke opties. Deze afweging is een politieke afweging en hoort daarom niet thuis in een verdiepende verkenning van de verschillende scenario’s. De enige feitelijke conclusie is dat er geen drie maar twee opties zijn; zelfstandigheid of fusie op Voorne. Op 28 januari 2020 zal de gemeenteraad hierin haar voorkeur bepalen.

Foto: Interlynx Brielle